Home / Fintech / Pytania I Odpowiedzi

Pytania I Odpowiedzi

minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Jeśli chodzi o podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne), których przychody z działalności statutowej spadły, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracownika do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o koszty składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracodawcę. Podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły uzyskać analogiczne wsparcie w przypadku spadku obrotów.

Wsparcie testów złota dla MA 200 H1

Czy moja firma będzie mogła zawiesić działalność? Zasady zawieszania działalności gospodarczej nie ulegają zmianom. Przedsiębiorca – bez względu na formę – może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników.

Dlaczego w administracji publicznej wstrzymane są zlecenia, choć można je realizować? Nie wydano decyzji, które odgórnie wstrzymywałyby realizację zleceń w administracji publicznej. Decyzje o wstrzymaniu realizacji zamówień publicznych podejmowane są indywidualnie przez poszczególne podmioty. Czy otrzymam karę umowną za opóźnienie w przetargu publicznym? Wykonawcy maja obowiązek niezwłoczne informować zamawiających o okolicznościach związanych z COVID-19, które miały lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie otrzymanych informacji zamawiający mogą zwolnić wykonawców od przewidzianych kar umownych lub odszkodowań. Jeśli zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w porozumieniu z wykonawcą dokonać zmian jej postanowień, np.

Kim Jesteśmy?

Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli wskutek pandemii koronawirusa spadły obroty twojej firmy. Czy mikroprzedsiębiorca https://forexrobotron.info/ może skorzystać jednocześnie z dofinansowania do pensji pracowników w przypadku zmniejszenia etatu bądź postoju, jak i z dofinansowania do kosztów wynagrodzenia i składek?

  • ZOBACZ WIĘCEJ ARTYKUŁÓW Z RZECZPOSPOLITEJ
  • Najlepsze ceny oraz bezpieczne zakupy na Allegro.pl.
  • Poszukaj jej z Ceneo.pl Ceneo.pl!
  • Twoja idealna sypialnia.
  • KO, Lewica i PSL z projektami uchwał ws.

przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekraczać zł. W jakim zakresie mogę liczyć na bezzwrotną pomoc rządu? Oferujemy bezzwrotną pomoc w postaci m.in.: Dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pożyczki dla osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł (pod warunkiem że pożyczkobiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki).

Ogromne Wsparcie Finansowe Na Zabezpieczenie Dps

Modyfikacja przepisów podatkowych – zwolnienie z obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej (sprzedaż towarów na rzecz konsumentów musi przekraczać 17 mln zł miesięcznie). Przesunięcie terminu wykonania warunków kontraktów w ramach zamówień publicznych. Czy są jakieś zachęty dla dużego biznesu, aby kontynuował współpracę z podwykonawcami (na razie większość kontraktów jest wstrzymana i zamrożona)?

Wsparcie testów złota dla MA 200 H1

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać postojowe? Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

– Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli: Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT. Elastyczny czas pracy – dla kogo?

Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeśli: Rozpocząłeś prowadzenie działalności forex gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.

Nakło Nad Notecią: Repertuar Kina Reaktywacja W Dniach 12

Czy jest możliwe krótkotrwałe zawieszenie kontraktów? Tarcza Antykryzysowa przewiduje wiele rozwiązań, które mogą pomóc w przypadku zatorów płatniczych. Poprawa płynności przedsiębiorcy przez podwyższenie gwarancji BGK de minimis. Przesunięcie płatności podatku bez opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę).

przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków, rozłożenie zaległego podatku na raty, możliwość zapłacenia później podatku, możliwość zapłacenia później podatku PIT za pracowników, przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku. Gdzie mogę zwrócić się o pomoc w sytuacji braku przychodów mojej firmy?

Osoby fizyczne mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony, a podmioty wpisane do KRS na 2 lata. Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o zawieszenie działalności w dowolnym momencie, a zatem także z datą wsteczną. Na jaką pomoc mogę liczyć przy zatorach płatniczych?

Czy jedno z drugim się wyklucza? Dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb. Jedynym warunkiem jest to, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników. Czy można złożyć wniosek do Urzędu Pracy o wsparcie dla części pracowników na 3 miesiące, a dla innej części na 1 miesiąc oraz czy należy to zrobić Ropa nadal oczekuje sygnałów z OPEC na 2 oddzielnych wnioskach, czy na 2 załącznikach do wniosku? Przedsiębiorca może złożyć wniosek na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne na 3 miesiące dla części swoich pracowników, a także na 1 miesiąc dla pozostałej części swoich pracowników. W przedstawionym przypadku przedsiębiorca składa 2 wnioski: jeden na 3 miesiące, a drugi na 1 miesiąc.

poprzez zmianę terminu, sposobu, zakresu świadczenia usług lub harmonogramu realizacji umowy. Kto zapłaci pracownikowi za czas spędzony na kwarantannie? Dla kogo jest świadczenie postojowe? Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, złóż wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę swojej firmy. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową Lista WUP-ów znajduje się w formularzach elektronicznych na platformie Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz otrzymać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy , właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową Lista PUP-ów znajduje się w formularzu elektronicznym na platformie